Onze schoolvisie vanuit de ankers van het opvoedingsproject van de Scheppersscholen.

Sint-Victor Dworp is een katholieke basisschool behorend tot de Scheppersscholen.
Ons pedagogisch handelen enten we op de opvoedingsprojecten van het katholiek basisonderwijs en van de Scheppersscholen van Vlaanderen.

De deskundigheid en positieve ingesteldheid van ons team is de motor waarmee wij bijdragen tot de ontplooiing en de waardigheid van ieder kind.

Vijf ankers bieden ons houvast om onze opdracht concreet waar te maken.

ANKER 1 “Vanuit onze evangelische inspiratie hanteren we een hoopvol mensbeeld”

Onze school is een leefruimte waarbinnen personeelsleden de christelijke levenshouding voorleven en doorgeven.

In onze ontmoetingen met kinderen op weg naar volwassenheid blijven wij vanuit het evangelie uitgedaagd om hen de beste kansen tot ontwikkeling te bieden. Hierbij hanteren wij een bijzondere bekommernis voor de kinderen met zorgvragen, belemmeringen of kwetsbaarheid.

Met ons engagement om de kinderen normen voor duurzame, rechtvaardige levenskeuzes aan te reiken, schrijven we mee aan een hoopvolle toekomst voor de komende generaties.

ANKER 2  “We streven een integrale en kwaliteitsvolle opvoeding na”

Jongeren kunnen bij ons hun intellectuele, spirituele, psychische, lichamelijke, muzische, communicatieve en sociale vaardigheden ontdekken en ontplooien.

Door onze leerlingen ontwikkelingskansen te bieden in verschillende (speelse) ervaringssituaties en vanuit allerlei invalshoeken vergroten we hun wereldbeeld.

We zoeken constant naar een verantwoorde balans tussen belonen en sanctioneren, loslaten en leiden, ernst en humor, studie en ontspanning. Hierbij is voortdurend reflecteren een must.

Door het voorleven van correcte attitudes en vaardigheden, een voorbeeldfunctie te vervullen, trachten wij kinderen op te voeden tot kritische en weerbare jongvolwassenen.

ANKER 3  “Voor élk kind bieden we kansen”

Onze leerlingen hebben elk hun eigen talenten en beperkingen. Ons doel is elke authentieke persoonlijkheid verder te brengen.

In ons handelen proberen we steeds te vertrekken vanuit de eigen talenten, het ‘zijn’ van het kind. Via exploreren, experimenteren en implementeren hopen we dat kinderen de wereld leren ontdekken.

Leerkrachten ervaren dat kleuters en leerlingen kwetsbaar zijn en hun beperkingen hebben.
We proberen de specifieke noden van elk kind te detecteren en een passende oplossing te vinden. Hierbij houden we rekening met het individuele groeiproces van elk kind, volgens zijn eigen kunnen en zijn eigen tempo.

ANKER 4 “We handelen vanuit een attentvolle betrokkenheid”

De school streeft de totale persoonsvorming van kinderen na in verbondenheid met anderen (kinderen en volwassenen) en met zorg voor de wereld waarin we leven. In ons onderwijs is er een evenwichtig aanbod met oog voor de ‘samenhang die zin geeft’ en die aansluit bij de mogelijkheden en behoeften van kinderen.

Leerkrachten en leerlingen samen bevorderen het welbevinden en bouwen aan een positief leer- en leefklimaat.

ANKER 5 “Onze verbondenheid biedt een wederzijds houvast”

Als school vinden we wederzijdse, respectvolle communicatie en samenwerking belangrijk.

In een sfeer van gedeelde verantwoordelijkheid groeien we naar eensgezindheid en versterken we onze verbondenheid. Kleuters en kinderen ervaren een basis waarmee ze op een hoopvolle en dynamische wijze bouwen aan ieders geluk.